torsdag 10 november 2011

Peeter Baltens


Peeter Baltens (ca 1526-1583) är en konstnär som ofta hamnat i skymundan av sin mer berömda kollega Pieter Bruegel d.ä. Om hans konst kan sägas att den förvisso fortfarande är mycket högt skattad bland specialister och konstsamlare världen runt men tyvärr i det närmaste helt bortglömd i bredare sammanhang. Hans namn nämns exempelvis så gott som aldrig i några översiktsverk och på sin höjd kan han tilldelas en liten fotnot i mer akademiskt hållna verk om Bruegel och hans samtid. En kortare presentation av Baltens konstnärliga gärning kan alltså vara på sin plats.

Baltens föddes i den stora konstmetropolen Antwerpen någon gång mellan 1526 och 1528. Där lärdes han redan från tidiga år upp som målare och kom även att verka som tecknare, gravör och utgivare. Enligt målaren och konsthistorikern Karel van Mander var och förblev han dock bara en av många osjälvständiga bruegelimitatörer som försökte profitera på mästarens stora popularitet. Senare tiders efterforskning har emellertid lyckats visa att detta omdöme i högsta grad var orättvist. Bland annat har man funnit belägg för att de två mästarna stått varandra betydligt närmare än man tidigare trott och att ett par av Bruegels verk faktiskt tillkommit i nära samarbete med Baltens.


Ett riktigt typexempel på ett sådant omtvistat verk är Firandet av mårtensmässans vin – som ni kan se längst upp i inlägget. Vad som gör detta verk särskilt intressant är att det alldeles nyligen hamnade i hetluften igen sedan ett liknande motiv signerat Bruegel oväntat nådde konstmarknaden hösten 2010. Verket i fråga visar nämligen på en rad uppenbara likheter med Baltens verk och det återstår nu bara för en förbryllad forskarvärld att försöka ta reda på om målningen är äkta eller inte, och i så fall vilka av de två verken som utgör ett möjligt original. Bruegels illa tilltygade målning – se bilden ovan - brukar vanligtvis dateras till omkring 1565-1568. Dateringen av Baltens version är mer osäker.

Baltens var även en framstående landskapsmålare. Tyvärr verkar dock inga av dessa verk ha bevarats. Så sent som 1985 lyckades emellertid konsthistorikern R. Jung härleda en serie landskapsteckningar till Baltens hand. Teckningarna i sig var förvisso sedan länge kända men hade tidigare felaktigt tillskrivits antingen Bruegel d.ä. eller den flamländske landskapsmålaren Hans Bol. Exempel på denna teckningskonst återfinns bland annat i Louvrens och Stockholm nationalmuseums samlingar.


Baltens var liksom Bruegel en stor humorist vilken tidigt kom att intressera sig för folklivsskildringar och tidens så kallade karnevaliska festkultur. Bilden ovan utgör ett utmärkt exempel på denna genre och innehåller bland annat en kulturhistoriskt mycket intressant skildring av senmedeltidens kringresande teatersällskap. Scener som denna tillsammans med det vildsinta kroglivet i bildens mitt får åtminstone mig att misstänka att Ingmar Bergman haft Baltens målning på näthinnan när han 1956 skapade sitt berömda medeltidsdrama Det sjunde inseglet.

Bilderna i inlägget hittade jag här, här och här.